Villkor

Allmänna villkor

Uppdaterad 23 Maj 2018

REGLER
För att vara säker på att din kupong/deal/annons blir godkänd ska du följa våra villkor, nedan har vi gjort lite riktlinjer som du ska följa. Följer du dessa regler har du en stor chans att annonsen blir godkänd och publiceras på xtakes.se

 • Du får inte på något sätt kränka eller bryta mot svensklag.
 • Länkningar till hemsidor utan anknytning till produkten i kupong/deal/annonsen får ej förekomma.
 • Endast kupong/deal/annonser med tillräcklig produktbeskrivning får skickas in.
 • Inga ”Tjäna pengar”, ”Gå ner i vikt” eller liknande kuponger/deal/annonser.
 • Inga annons dubbletter, endast en (1) annons per produkt.
 • Giltig e-postadress på varje annons.

Sökresultat

Resultat av användares sökningar innehåller inte alla erbjudanden som finns tillgängliga på internet, utan är baserade uppgifter som tillgängliggjorts av Butiker och samlats in av oss. Den ordning som erbjudanden presenteras är avhängig ett antal faktorer, och är beroende på vilken typ av sökning som har genomförts:

 • Om du söker på kategori, kommer erbjudanden från alla Butiker visas som vi kopplat till dessa kategorier baserat på vilka kategorier dessa Butiker har försett oss med. Har inte Butiker försett oss med korrekt kategorier kommer dessa inte att visas i samband med sökningen.
 • Om du genomför en sökning via sökfältet (d.v.s. med nyckelord), kommer erbjudanden från alla butiker visas på Webbsidan och, utöver det pris som erlagts, kan andra kriterier beaktas i klassificeringen av erbjudanden såsom popularitet, relevans mellan uppgifter som publicerats av butiken och dina sökkriterier.

Data uppdateras i intervaller. Beroende på typen av data kan dessa intervaller variera med hänsyn till den aktuella Butiken och hur aktuella data överensstämmer med våra tekniska krav.

Köp från Butik

Om du vill köpa en utvald produkt som listats, bör du besöka den aktuella Butikens Webbsida. När du använder Tjänster som erbjuds av en Butik och i synnerhet när du besöker dennes Webbsida via en länk från Webbsidan för att köpa en viss produkt, gäller den Butikens användarvillkor.

Vi är inte agent för sådan Butik och utför inte heller försäljning, återförsäljning eller licensiering av listade produkter. Vi kommer inte att vara part i transaktioner eller avtal med Butik som du ingår för köp av listade produkter och vi tar inget ansvar för listade produkter. Du accepterar att du ska kontakta Butiken eller säljaren av produkterna direkt för frågor, klagomål eller tvister som aktualiseras med anledning av viss produkt och att du inte kommer att involvera oss i någon tvist mellan dig och tredje part.

Annonsörer

Vi kan också komma att introducera dig för vissa samarbetspartners och de Tjänster de erbjuder, i synnerhet i form av integrerade Tjänster (t.ex. klassificerade annonser). Vi kan också visa marknadsföringslänkar på Webbsidan; även kallade sponsrade länkar, annonsmeddelanden eller marknadsföringserbjudanden, som du kan uppfatta dig uppmanad att använda när du använder Webbsidan.

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller när X Solutions HB (XSHB) Org.nr. 969778-9353 som äger: ”Info Express” och ”jobb.infoexpress.se” tillhandahåller en tjänst till en fysisk eller juridisk person. XSHB tillhandahåller tjänsten ”Info Express”, ”jobb.infoexpress.se” och ”Xtakes.se” (IJX) som är avsedd för företag, organisationer och fysiska personer som bedriver näringsverksamhet.

Kunden accepterar de allmänna villkoren genom att publicera annonser på våra webbsidor/papperstidningen Info Express (annonsering av jobbtjänster, annonsering i papperstidning, publicering av rabatter/evenemang eller digital/a annons/er) hos XSHB.

Den som publicerar annonser kallas kund. Den eller de personer som nyttjar IJX under kundens överinseende kallas för användare. Varje kund måste namnge minst en fysisk person som ska kunna fungera som kontaktperson hos kunden.

Registrering för att bli kund sker via IJX:s hemsida/or, via XSHB:s kundtjänst under ordinarie kontorstid eller per e-post/brev. XSHB förbehåller sig rätten att göra en kontroll av kundens kreditvärdighet och i förekommande fall av beställarens behörighet att företräda kunden innan registrering accepteras.

Kundens användare har tillgång till IJX dygnet runt under veckans alla dagar när avtal mellan XSHB och kund har slutits.

XSHB förbehåller sig rätten att vid varje tidpunkt ändra i det utbud av annonspriser, erbjudande och annat innehåll som IJX innehåller. XSHB ska dock på kundens begäran, under en innevarande abonnemangsperiod, på något annat sätt leverera sådant innehåll som tagits bort från tjänsten, om innehållet fanns tillgängligt för kunden vid abonnemangsperiodens början.

Avtal mellan XSHB och kund ska anses ha träffats när kunden erhåller en registreringsbekräftelse per e-post från XSHB.

XSHB har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. För de fall ändring eller tillägg sker ska kunden underrättas om villkorsändringen via e-post till kundens kontaktperson, via sajten www.xtakes.se, wwwinfoexpress.se, www.jobb.info.express.se, eller på annat lämpligt sätt. Om XSHB har överenskommit om bindningstid för tjänsten med kunden, får en ändring av avtalsvillkoren som är till nackdel för kunden verkan tidigast vid utgången av bindningstiden.

Kunden ansvarar för att före varje abonnemang på paketlösning eller enskild/a annons/er, evenemang eller rabattkuponger informera sig om de vid var tid gällande allmänna villkoren, vilka återfinns på sajten www.xtakes.se.

Rätt att använda tjänsterna

För att få registrera dig för digitalt användarkonto hos JJX måste du vara över 18 år. Är du under 18 år krävs dina målsmäns godkännande för att du ska få registrera dig och använda våra tjänster. Genom att registrera dig och skapa ett digitalt användarkonto intygar du samtidigt att du har inhämtat ett sådant godkännande från dina målsmän. Du anses alltid försäkra riktigheten av sådana uppgifter som du lämnar om dig själv.
För att köpa en tjänst/deal/kupong eller annan digital produkt, måste du vara 18 år eller äldre samt myndig. Genom ditt köp intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv är sanna och riktiga.

Upphovsrätt och licensiering

Innehållet på IJX:s webbsidor liksom bakomliggande programvaror och databaser samt de dokumentmallar och expertsvar som finns på hemsidan är skyddade enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

XSHB ger kunden rättighet (licens) att publicera annonser på Info Express inom ramen för tecknat abonnemang. Rättighet (licens) för publicering av annonser gäller endast inom ramen för kundens näringsverksamhet och för den eller de användare som kunden låtit ansluta i enlighet med överenskommelse.

Licensen börjar gälla från den dag avtal anses ha träffats med kund, oavsett om det är fråga om abonnemang på annonsering (Xtakes, Jobb, eller Info Express) eller abonnemang på enskild/a annons/er. Licensen gäller under en period av 12 månader räknat från samma tidpunkt, under förutsättning att inte annan tidsöverenskommelse gällande licensen slutits mellan kund och XSHB.

Annonspaket XSHB är att betrakta som en programvara och får, endast nyttjas av licensinnehavare för densamma. Det åligger kunden att inte sprida eller nyttja IJX och dess innehåll på ett otillåtet sätt, exempelvis genom att låta fler användare än avtalat ta del av dokumentmallarna. Att i övrigt publicera eller annars sprida innehåll från IJX på webbplats, annat öppet nät eller på annat sätt är fullt tillåtet så länge källa noga anges.

XSHB förbehåller sig rätten att i dokumentmall och expertsvar inarbeta märkning som tillsammans med serverinformation om nedladdning kan ge information om vilken väg en otillåtet spridd dokumentmall eller expertsvar tagit. Denna information utgör underlag i de fall XSHB avser påvisa otillåten spridning eller otillåtet nyttjande av dokumentmall eller expertsvar.

Avtalstid och uppsägning

Avtalstid för abonnemang är från 7 dagar upp till 12 månader, under förutsättning att inte annan tidsöverenskommelse slutits mellan kund och XSHB . Efter nämnda avtalstid krävs en ny överenskommelse mellan kund och XSHB för att ett avtal i det läget ska föreligga.

XSHB får med omedelbar verkan säga upp detta avtal om kunden

 1. åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och inte vidtar rättelse inom tio dagar efter skriftlig underrättelse,
 2. försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller annars kan anses ha kommit på obestånd.

XSHB förbehåller sig vidare rätten att med omedelbar verkan och utan återbetalningsskyldighet stänga av kunds tillgång till IJX, om kunden utnyttjat IJX eller licensen i strid mot avtalet eller annars agerat på ett otillbörligt sätt.

Pris och betalningsvillkor

Förskottsbetalning. Betala manuellt till vårt bankkonto. Använd ditt ordernummer som betalningsreferens. Din order kommer ej att skickas innan vi ser betalningen på vårt konto.

 1. Swish: 123 213 99 05 – Förskottsbetalning gäller. Använd ditt ordernummer som betalningsreferens eller samma mobil nr. vid beställning. Din order kommer ej att skickas innan vi ser betalningen på vårt konto.
 2. Betala via Pay Pal; Pay Pal e-postadress konto: laurentium@live.se – Förskottsbetalning gäller. Använd ditt ordernummer som betalningsreferens eller samma mobil nr. vid beställning. Din order kommer ej att skickas innan vi ser betalningen på vårt konto.
 3. Bankgiro: 5109-3466 – Förskottsbetalning gäller. Använd ditt ordernummer som betalningsreferens eller samma mobilnr. vid beställning. Din order kommer ej att skickas innan vi ser betalningen på vårt konto.
 4. Kontonamn: X Solutions HB; kontonummer: 9641736690; Clearing nummer: 82149; Bank: Swedbank – Förskottsbetalning gäller. Använd ditt ordernummer som betalningsreferens eller samma mobil nr. vid beställning. Din order kommer ej att skickas innan vi ser betalningen på vårt konto.

XSHB:s ansvar är begränsat till det pris som kund betalat till XSHB.

Överlåtelse

Kund får inte överlåta abonnemang eller licens utan XHSB:s skriftliga tillåtelse.

XSHB äger när som helst rätt att överlåta sina förpliktelser enligt avtalet med kunden till annan fysisk eller juridisk person. Det innebär att den information om kunden och de förpliktelser XHSB har i förhållande till kunden övergår till förvärvaren. Om överlåtelse aktualiseras kommer kunden att informeras om överlåtelsen och dess innebörd senast en månad innan överlåtelsen sker.

Ansvarsbegränsning

Kunden ansvarar för risken den skada som kan eller skulle kunna uppstå vid användning och nyttjande av innehållet i IJX. XSHB ansvarar därmed inte för annonsens innehåll eller publicerat material av kunder, eller skador som kan eller skulle kunna uppstå vid användning av IJX och dess innehåll såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt hos XSHB kan visas. XSHB:s ansvar är begränsat till det pris som kund betalat till XSHB.

XSHB utför uppdateringar, justeringar och andra ändringar i IJX (jobb.infoexpress, xtakes) i den mån det behövs för att säkerställa en konstant hög kvalitet såväl tekniskt som innehållsmässigt. XSHB eftersträvar att i möjligaste mån utföra uppgradering och service utanför ordinarie kontorstid.

XSHB ansvarar inte för skada eller annan olägenhet som kan uppstå för kund eller användare på grund av driftavbrott, trafikhindrande fel eller för olägenhet som uppstår om hemsidan temporärt stängs för service eller uppgraderingar.

Behandling av personuppgifter

Det är viktigt för XSHB att du känner dig trygg när du tillhandahåller oss dina personuppgifter. XSHB har därför upprättat en personuppgiftspolicy som bland annat beskriver vilka personuppgifter vi behandlar om dig, i vilket syfte det sker och enligt vilken rättslig grund. Personuppgiftspolicyn finns tillgänglig på www.xtakes.se och utgör en del av de allmänna villkoren.

Tvist

Tvist gällande tolkning eller tillämpning som uppstår med anledning av avtalet ska lösas av allmän domstol i enlighet med svensk lag.

Policy för personuppgiftshantering

Antagen av X Solutions HB (XSHB), Org.nr. 969778-9353, som äger ”Info Express”, ”jobb.infoexpress.se” och “www.xtakes.se” (IJX)

Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att XSHB hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar all behandling av personuppgifter och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Denna policy är förankrad hos samtliga anställda i XSHB.

Ansvar

Laurentiu Mihai ansvarar för att behandlingen av personuppgifter inom verksamheten följer denna policy och har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av samtliga inblandade.

Samtliga anställda ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och det den vill säkerställa.

Tillämpning och revidering

Denna policy är tillämplig för samtliga inom företaget arbetande personer, ägare såväl som anställda och uppdragstagare som berörs av vår verksamhet.

Policyn ska minst en gång per år och uppdateras vid behov. Laurentiu Mihai är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk.

Begrepp

Begrepp Betydelse
Personuppgift En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Registrerad Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.
Personuppgiftsbehandling En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.

Personuppgiftsbehandling

 • Varje personuppgiftsbehandling sker enligt följande principer:
  • Laglighet
  • Ändamålsbegränsning
  • Uppgiftsminimering
  • Korrekthet
  • Lagringsminimering
  • Integritet och konfidentialitet

 

 • All hantering av personuppgifter sker på rättslig grund: samtycke, avtal eller intresseavvägning.
 • Personuppgifter lagras tills dess att avtal (angående t.ex. annons eller anställning) upphör. Därefter raderas de.
 • Uppgifter av värde ur ett historiskt perspektiv lagras och arkiveras för framtiden, t.ex. företagets verksamhetsberättelse.
 • Då registrerad begär att raderas ur företagets register ska detta ske utan onödigt dröjsmål.
 • Krav på att personuppgifter hanteras enligt Dataskyddsförordningen ska alltid säkerställas vid handelsutbyte mellan XSHB och annan part, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.
 • Uppföljning och utvärdering av hantering av personuppgifter ska ske minst årligen.
 • Eventuella incidenter rörande personuppgifter som XSHB behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till personuppgiftsansvarig Laurentiu Mihai, som i sin tur ansvarar för att anmälan skyndsamt kommer in till Datainspektionen, samt att i övrigt nödvändiga åtgärder vidtas.

Rättigheter för den enskilde

Som registrerad har du följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång. Du kan begära ut vilka personuppgifter som finns lagrade om dig.
 • Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga eller ofullständiga.
 • Rätt till begränsning och rätt att göra invändningar. Du har rätt att begära en begränsning av användandet av personuppgifter samt att göra invändningar, till exempel att slippa marknadsföring från XSHB.
 • Rätt till radering. Du kan begära att alla personuppgifter om dig raderas.

Kontakt: Laurentiu Mihai A: Professorsgatan 1A, 215 53 Malmö; E:office@xtakes.se; M: (+46) 0761888442

Kategorier
X